Curriculum Vitae

ir. A.H.J.M. Bijnen

 

                                                                                          

 

 

Maastricht, September 2002

 

Kennis en ervaring......... 2

Ontwerp.................................. 2

Architectonisch ontwerp.......... 2

Informatietechnisch ontwerp..... 3

Onderzoek............................... 4

Integraal Ontwerpen................ 4

Computer Aided Design........... 4

Gebouwmodellen.................... 4

Open Bouwen......................... 4

Constructief Ontwerpen........... 5

Energiebewust Ontwerpen....... 5

Logica, taal en semantiek........ 5

Ontwikkeling........................... 5

Architectonisch ontwerpen....... 6

Gegevensuitwisseling.............. 7

Toegang tot gegevens............. 7

Onderwijs................................ 7

Cursorisch onderwijs............... 7

Postacademisch onderwijs...... 8

Afstudeerbegeleiding............... 8

Diversen.................................. 8

Lezingen................................ 8

Boekbesprekingen.................. 8

Projectmanagement................ 8

Overige activiteiten.................. 9

Curriculum vitae............ 10

Publicaties......................... 15


Kennis en ervaring

Het zwaartepunt van de activiteiten de afgelopen 25 jaar ligt bij het ont­wer­pen, onderzoeken en ontwikkelen op het snijvlak van de bouw en de infor­ma­tica. Daarnaast hebben afgeleide activiteiten hun aandeel opgeëist. Hierbij wordt ge­dacht aan het leggen van contacten, het samenwerken en leidinggeven, het over­leggen, offre­ren, het luisteren naar de wensen van klanten en alle andere za­ken die moeten waarborgen dat het proces van ontwerp, onderzoek en ontwik­ke­ling opti­maal wordt begonnen en gecontinueerd.

Ervaring in het leidinggeven aan medewerkers van verschillende specialismen en achtergronden is aanwezig. Management ervaring in grote onderzoeksprojec­ten is bij verschillende gele­genheden opgedaan.

Zowel in de bouw als in de informatica is grensverleggend werk verricht. Dat was het geval bij het afstuderen waarbij een knoopverbinding is ont­wikkeld die is ge­registreerd bij de octrooiraad, bij de activiteiten in het kader van het Innova­tie­ge­richt OnderzoeksProgramma Bouw en bij de oplossing die is aan­ge­dragen voor het vertalen van database-schema's waarover college is gege­ven aan de afdeling Wiskunde en informatica aan de universiteit van Amsterdam.

Hieronder volgt een overzicht van activiteiten op het gebied van ontwerp, on­derzoek, ontwikkeling, onderwijs en activiteiten en functies die in dit kader het vermelden waard zijn. Na dit overzicht volgt een CV, een overzicht van eerdere werkgevers, mogelijke referenties  en een lijst publicaties.

In deze beschrijving van de werkzaamheden is de eerste persoon enkelvoud vermeden. De beschreven activiteiten zijn alle van de hand van de heer Bijnen. Dit is ook het geval als de naam Metaform wordt gebruikt tenzij anders is ver­meld. De cijfers tussen rechte haken zoals bijvoorbeeld [1] refereren aan publica­ties over de beschreven activiteit van de hand van Bijnen. Noten worden ge­bruikt om te refereren aan publicaties van anderen over Bijnen of over projecten waar­aan hij heeft meegewerkt.

Ontwerp

Ontwerpen houdt onder andere in: het nemen van beslissingen. Beslissen is keuzen doen. Keuzen doen is mogelijkheden uitsluiten. Macht hebben mensen die geacht wor­den inzicht te hebben in de gevolgen van beslissingen.  Beslissers laten zich advi­seren. Zij verzamelen informatie om een meer gefundeerde keuze te kunnen doen. Goede computerondersteuning helpt de gebruiker beslissingen te nemen, door de consequenties van die beslissingen te laten zien. Goede compu­ter­onder­steuning maakt het daarom mogelijk om met partners van verschillende dis­ciplines samen te werken aan een ontwerp.

Architectonisch ontwerp

Voorafgaand aan het afstuderen in 1974 en daarna bij werkzaamheden aan de afdeling bouwkunde als wetenschappelijk medewerker in dienst van Prof. D. Apon is de nodige kennis omtrent architectonisch ontwerpen vergaard. Hierbij is de deel­name aan de Summer Session '71 aan de A.A. school voor Architecture in Londen van groot belang geweest. Meer ervaring is opgedaan in een sa­menwer­king met architect R, Dunnewolt en bij de werkgroep OBOM aan de TU Delft in de periode 1982- 1992.

In de zomer van 1971 is deelgenomen aan de Summer Session '71. Deze was ge­organiseerd door het International Institute of Design. Honderd deelnemers van over de gehele wereld woonden 150 lezingen en workshops bij van de toenmalige top van de architectenwereld en aanverwanten waaronder: Adolfo Natalini, Aldo van Eyk, Charles Jencks, Hans Hollein, Horst Rittel, James Stirling, John Habraken, Julius Posener, Martin Pawley, Paul Oliver, Peter Cook, von Moos, Yona Fried­man en vele anderen.[1]

Samen met architect R. Dunnewolt is in 1982 een ontwerp gemaakt ter gelegen­heid van de prijs­vraag  “De fanta­sie" te Almere. Een eervolle vermelding was het resultaat.

Informatietechnisch ontwerp

Belangstelling voor computer ondersteund architectonisch ontwerpen is gewekt bij het afstuderen. Door de aard van het onderwerp, een bolvormig ruimtevak­werk, was computerondersteuning onontkoombaar. Dit heeft belangstelling voor modellering en simulatie gewekt. Snel na het afstuderen werd een programma ontwikkeld waarmee deze constructies automatisch kunnen worden gegenereerd. Dit was het begin van een nieuwe carrière die leidde langs vele internationale CAD-conferenties. Voortaan lag het hoofdaccent op het ontwerpen van database-structuren, programma's en gebruikersinterfaces voor bouwkundige toepassin­gen.

Gegevensstructuren moeten worden ontworpen. In de loop van de tachtiger ja­ren zijn deze activiteiten ondernomen bij adviesopdrachten aan het minis­terie van VROM, het Innovatiegericht Onderzoeksprogramma Bouw en het werk aan de bouwknoop aan de TU Delft.

Voor wat betreft het ontwerpen van de structuur van programma's is uitge­breide ervaring opgedaan bij het maken van alle functionele en technisch ont­werpen van de programma's die zijn geleverd door Metaform Software. Hierbij zijn de specificaties van deze ontwer­pen scherper geformuleerd door gebruik te maken van Rapid Prototyping tech­nieken.

In de loop der tijd zijn een groot aantal interfaces voor interactief grafisch te be­dienen programma's ontwikkeld. Zowel voor 3-D-toepassingen als anderszins. Bij het ontwerp hiervan is het van groot belang dat de gebruiker als vanzelf het pro­gramma goed gebruikt. Een voorbeeld van een dergelijk interface is dat van de bouwknoop waarmee men per bouwdeel alle aansluit-details kan se­lecteren en per detail alle bouwdelen die in een detail bij elkaar komen.

Onderzoek

Onderzoek is in de afgelopen 25 jaar gericht op de vele terreinen die te maken hebben met de deelaspecten van de bouw die separaat gemodelleerd kunnen wor­den als deel van een integrale aanpak. Dit maakt een multidisciplinaire benadering van het ontwerpen mogelijk. De laatste jaren spitst het onderzoek binnen Metaform Software zich toe op de semantische en taalkundige aspecten van de kennisrepresentatie.

Integraal Ontwerpen

  In de periode 1983 -1984 is de Directie Coördinatie Bouwbeleid van het ministe­rie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiene geadvi­seerd in samenwerking met Bond van Nederlandse Architecten en de Technisch Fysische Dienst TNO-TH. Dit advies is gebruikt als basis voor de formulering van het driedimensionaal ruimtelijk referentiemodel van de coöperatieve vereniging 3RM[2]. [5][8][9][16][18][20][21]

  Er is in 1988 in opdracht van de Rijksgebouwendienst een haalbaarheidsonder­zoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om technische deelgebieden te integre­ren in de vroege fasen van het bouwkundig ontwerp. Dit onderzoek is afgeslo­ten met een demonstratieprogramma in de vorm van een Prototype.

Computer Aided Design

  Er is meegewerkt aan het EEG-studieproject "CAD-systems and their relation with construction management", afgesloten met de publicatie: "Facilitating ef­fective application of computers within the building industry in the European Community".[2]

  Er is meegewerkt aan het EEG-studieproject "CAD of digital electronic circuits and systems", afgesloten met een symposium op 27-29 november 1978 te Brus­sel.

Gebouwmodellen

  Er is in samenwerking met IBBC-TNO, 3RM en Data Process een onderzoek uitgevoerd naar relationele gebouwmodellen in opdracht van het Innovatie­ge­richt OnderzoeksProject Bouw[3][4][5]. [18][21]

Open Bouwen

  Er is onderzoek verricht naar de inzetbaarheid van de computer als ondersteu­ning voor het sneller en efficiënter, dus goedkoper detailleren van woning­bouwplannen op basis van standaard aansluit-situaties. [6]

  Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheid om efficiënt en flexibel leidingen te leggen in Open Bouwen projecten.  [22]

  Er is onderzoek verricht naar gestandaardiseerde aansluitingen in Open Bouwen Projecten in het IOP-project "de bouwknoop"[6][22]

Constructief Ontwerpen

  Er is ter gelegenheid van het afstuderen een nieuw soort ruimtevakwerkcon­structie ontwikkeld.[7]

  Er is in 1976 een interactief grafisch CAD-systeem ontwikkeld waarmee bolvor­mige ruimtevakwerkconstructies kunnen worden gegenereerd. [1][4][5][11]

  Er is ervaring met sterkte-berekeningen middels de Eindige Elementen Methode.

Energiebewust Ontwerpen

  Er is in de periode 1982-1983 onderzoek gedaan naar het gebruik van Energie­ver­bruiks­berekeningsprogramma's in opdracht van het ProjectBureau Energie­on­derzoek, Hoofdafdeling Maatschappelijke Technologie TNO, Apel­doorn. [7][10]

Logica, taal en semantiek

  In 1987 is door Metaform Software, in samenwerking met IBBC-TNO te Rijswijk en het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam onder­zoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van een product-modelleer-taal[8].

  Er is van 1989 tot en met 1992 onderzoek verricht naar de vertaalbaarheid van bestanden. Dit betreft het laten prevaleren van de semantiek boven de syntax, de inhoud boven de vorm. Het onderzoek is in 1989 geformuleerd in samen­werking met prof. R. Scha van de afdeling alfa-informatica aan de universiteit van Amsterdam en gehonoreerd door de afdeling Senter van het Ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek is gesponsord door de Stichting Bouwresearch en de bouwdienst van Rijkswaterstaat. In de begeleidingscom­missie zaten vertegenwoordigers van TNO-Bouw, de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat.[9] Operationele medewerking is verleend door de afdeling Wiskunde en Informatica door de hoogleraren P. Van Emde Boas en P. Vitanji. Het onderzoek is afgesloten met een rapportage en een demonstratiepro­gramma in de vorm van een Prototype. [24][26][27][28][31][32]

Ontwikkeling

Vanaf 1974 zijn meerdere ontwerp-ondersteunende computersystemen gespe­ci­fi­ceerd en ontwikkeld op een variëteit van platforms als wetenschappelijk me­de­werker aan de afdeling bouwkunde van de TUE en als medewerker van Meta­form Software BV.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van hulpmiddelen voor computer gesteund ontwerpen is het gebruik maken van bestaande en controleerbare methoden en technieken om de gevolgen van beslissingen te simuleren.  Dit is mogelijk door bekende formules en toepassingsprogramma's toe te passen in de context van een 3-D-model. Simulatie kan ook meer gedetailleerd worden uitgevoerd door tijds­af­hankelijke factoren mee te rekenen zoals bij FEM en FDM.

Het tijdrovende handmatige doorrekenen wordt overgenomen door een pro­gramma waarmee op een snelle, correcte en gebruikersvriendelijke wijze de ge­voeligheid van een eigenschap van een ontwerp voor ontwerp-beslissingen kan worden bepaald. Door het wijzigen van parameters kan de gebruiker optimali­se­ren naar de door hem of haar gewenste waarde.

Ieder probleem vereist zijn specifieke oplossing. Daarom wordt er door Metaform Software in voortdurende samenspraak met de klant het probleem uit­gediept in een aantal fasen. Deze zijn: specificatie, prototype-ontwikkeling, func­tioneel ont­werp, technisch ontwerp, programmering, alfa- en beta-tests, interne en externe documentatie.

Architectonisch ontwerpen

  Ontwikkeling van het NOMADOME-programma [1][4]. Dit programma berekent aan de hand van een aantal parameters een geodetische koepel. De productie­informatie voor de staven van het ruimtevakwerk wordt desgewenst gegene­reerd. De ontwerpparameters zijn interactief in te stellen. Het programma is ge­schreven in Fortran in de periode 1975-1976 en geïmplementeerd op Burroughs 7700 en Perkin Elmer Interdata.

   Ontwikkeling van ELLIS[10]. In de jaren 1982 - 1984 ontstond het denkbeeld van een driedimensionaal ruimtelijk relationeel model dat de gebruiker in staat stelt om gegevens te produceren voor toepassingsprogramma's in de bouw. In diezelfde periode werd er bij Metaform Software gewerkt aan  de bouw van een modelleur die in staat is om een dergelijk model eenvoudig op te bouwen. Dat werd het programma ELLIS. De naam komt van ELement LISt, naar het ge­deelte dat de relaties tussen de elementen onderhoudt. ELLIS is ontstaan vanuit de gedachte dat het modelleren van geometrische informatie in toepassings­programma's eenvoudig, duidelijk en controleerbaar kan worden gemaakt. Opdrachtgever, ontwerper, adviseur of aannemer van een bouwwerk zullen zich liever vooraf een oordeel vormen over kwaliteiten van een gebouw dan achteraf. De mogelijkheid wordt geboden om een drie dimensionaal gebouw­model te maken waarvan de gegevens kunnen worden gebruikt in andere pro­gramma's. ELLIS is interactief grafisch te bedienen, is geschreven in C en geïmplementeerd onder UNIX. [14][16][18][19][20]

  Ontwikkeling van 'It'. In de periode 1987-1989 is  het programma 'It' ontwikkeld in opdracht van de Rijksgebouwendienst. 'It' is een applicatie gemaakt op basis van ELLIS voor gebruik op Apple Macintosh. Bij de dienst bestond de behoefte aan een programma waarmee in een vroeg stadium de thermische isolatie­waarde van een gebouw kan worden bepaald. Tevens wil men het volume, het bruto vloeroppervlak, de benodigde investering en het jaar­lijks onderhoud van de omhulling weten. 'It' geeft die waarden. [16]

Gegevensuitwisseling

  Het programma OM: Operation Mapping[11].  OM: is de naam die is gegeven aan de methode en de software die bij Metaform ontwikkeld is om automatisch ge­gevens uit te kunnen wisselen met partners in de bouw. Het is een gereedschap waarmee een automatische ver­ta­ling van bouw­kundige begrippen in gege­vensbestanden met behulp van de computer kan worden gespecificeerd en uit­gevoerd. [28][32]

Toegang tot gegevens.

  Het programma Ref. Database-structuur voor gebouwgegevens. Opdrachtgever centrale directie Rgd.

  Het programma Meta Access. Visuele selectie van producten en bouwdetails aan de hand van plaats en tijdstip in bouwwerk en bouwproces. Opdrachtgever Stichting Bouwresearch.

  Het programma Proto. Selectie van prestatieeisen die van toepassing zijn in de verschillende stadia van een bouwproces. Opdrachtgever Rgd directie zuidwest.

Onderwijs

Sinds het kandidaatsexamen in 1970 zijn meerdere colleges gegeven onder an­dere in de college cycli van de professoren Zwarts en Bekaert. De affiniteit met ken­nis­overdracht is gebreken uit het in de jaren 71-74 naar Eindhoven halen van de ar­chitectengroepen Streetfarm uit Londen en Superstudio uit Florence, uit le­zin­gen die zijn verzorgd in postacademiale cursussen in de jaren 1982-1985 en uit het geven van college aan stu­denten wiskunde en informatica van de Universiteit van Amsterdam in 1995.

Behalve betrokkenheid bij het onderwijs tijdens de studie als student-assistent is als wetenschappelijk medewerker in 1975 onderwijs gegeven bij de sectie vorm­leer onder leiding van Prof. J. Slothouber in samenwerking met de heer R. Daru

In verband met het innovatieve en wetenschappelijke werk dat wordt uitge­voerd bij Metaform Software zijn geregeld afstudeerders van HBO en Universiteit - al of niet in stage-verband - begeleid.

Cursorisch onderwijs

   Vormleer

Postacademisch onderwijs

   De techniek van de stad van de toekomst. In het kader van de P.D.O.B.-kur­sus Lessen In Architectuur 3, Otterlo, 6 en 7 oktober 1982 (Rijksmuseum Kroller-Muller, Nationaal park De Hoge Veluwe)[3]

   NOMADOME, computergesteund ontwerpen en bouwen van Ruimtevak­wer­ken. In het kader van de leergang constructief vormgeven met ruimtevak­werken, PATO sectie Bouwkunde, maart 1985. [11]

Afstudeerbegeleiding

   Faculteit wiskunde en Informatica, Professor E. Siclossy, VU Amsterdam, 1985

   Hoger Informatica Onderwijs, de heer Meuldijk, Groningen, 1988-1992

   Faculteit wiskunde en Informatica, Professor  Groen, Universiteit van Amster­dam, 1992-1993

   Vakgroep informatiesystemen, de heer Brinkkemper, TU Twente, 1985

Diversen

Hier volgen enige lezingen, boekbesprekingen, capaciteiten en functies die nog niet eerder vermeld zijn.

Lezingen

   Bond van Nederlandse Architecten

   Bouwadviseur [21][28]

   Bouwdienst Rijkswaterstaat

   Computer Management Group

   Computer Aided Production and Engineering-conferenties 1983,'85,'87. [5][10][16]

   Directie DO&T Rijksgebouwendienst

   First European Conference on Product and Processmodelling in the building Industry

   Forum Systeemhuizen

   Interfacegroep Europees onderzoeksproject COMBINE

   Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

   Vakgroep bouwmanagement en vastgoedbeheer TU Delft

   VGBouw

Boekbesprekingen

   Informatie[12][13][17]

Projectmanagement

Management ervaring in grote onderzoeksprojecten is bij verschillende gele­gen­heden opgedaan. Ervaring in het leidinggeven aan medewerkers van verschil­lende specialismen en achtergronden is aanwezig:

   Als assistent project­leider bij de EEG-studieprojecten op het gebied van Compu­ter Aided Design in de bouwkunde en elektronica in de periode 1977-79.

   Bij onderzoek naar integraal gebouwontwerp uitgevoerd onder leiding van Metaform Software in sa­men­werking met de Bond van Nederlandse Archi­tec­ten, de Technisch Fysische Dienst-TNO-TH en de VABI in opdracht van direc­tie Coördinatie Bouwbeleid van het ministerie VROM in 1984.

   Bij werk aan de bouwknoop bij OBOM als IOP-project en later ondersteund door het Delfts Universiteitsfonds in de periode 1988-1992.

   Bij werk aan het project Operation Mapping ondersteund door Senter, SBR en RWS  in de periode 1989-1993.

Overig

  Ir. A.H.J.M. Bijnen was secretaris van het technisch comité van de nationale experts van de lidstaten van de EEG ter begeleiding van het onderzoeksproject: " CAD systems and their relation with construction management"[2]

   Ir. A.H.J.M. Bijnen was secretaris van het technisch comité van de nationale experts van de lidstaten van de EEG ter begeleiding van het CAD-studieproject: " Computer aided design of digital electronic circuits and systems"

  Ir. A.H.J.M. Bijnen was lid van working group 5.2 van de International Federation of Information Processing over Computer Aided Design, en nam als zodanig deel in de werkconferenties "Knowledge Engineering in computer ai­ded design" in september 1984 te Budapest[12], en "Design Theory for CAD" in ok­tober 1985 te Tokyo[13].[15]

  Het eindrapport van de uitvoerbaarheidsstudie 'Integraal Ontwerpen met be­hulp van de computer' is ge­bruikt als basis voor de formulering van het drie­dimensionaal ruimtelijk refe­rentiemodel van de coöperatieve vereniging 3RM. [9]

   Ir. A.H.J.M. Bijnen is uitgaande van eerder onderzoek naar mapping van schema's begonnen met een promotie bij professor van Emde Boas aan de fa­cul­teit Wiskunde en In­formatica aan de universiteit van Amsterdam. Dringen­de zakelijke bezighe­den hebben totnogtoe verhinderd dat de promotie zijn beslag heeft gekregen.

 

- o -

 

 


 

 

Curriculum vitae

 

Sept        '46    Geboren te Venray

Juni         '65    Eindexamen HBS b,   Canisius College, Nijmegen

Sept.       '69    Kandidaatsexamen afd. B, TU Eindhoven

Juni.        '71    Deelname Summer School '71, AA School of Architecture Londen.

Dec.        '74    Afgestudeerd in de bouwproductietechnologie

Febr.       '75    Wetenschappelijk medewerker bij prof. D. Apon

Jan.          '76    Groep toegepaste informatica, afd. B, TU-E, ontwikkeling van het CAD-programma NOMADOME. [1][4]

Jan.          '77    Groep technische mechanica, afd. W, TU-E, maken van koppeling CAD-programma NOMADOME met een Eindige Elementen-methode pakket.

Mei         '77    Assistent-projectleider CAD projecten, Commissie der Europese Gemeenschappen, Brussel. [2]

April       '79    Systeemontwerper DataView Software b.v., Amersfoort. Taak: het ontwikkelen van applicaties op het gebied van de industriële auto­matisering bij Philips P.T.I, Stork F.D.O., G.C.E.I. en AKZO Chemie

Nov.       '81    Systeemontwerper Bouw Informatie Technieken b.v. Leidschendam. [6][8]

Okt.        '82    "De techniek van de stad van de toekomst", Bijdrage aan de leergang Lessen in Architectuur, Vormgeven aan de stad van de toekomst, Stichting post­doctoraal onderwijs in het bouwen, Otterlo. [3]

 

Nov.       '82    Vestigt zich als zelfstandig CAD-adviseur en softwareontwikkelaar, onder de naam Metaform te Amsterdam.

Jan.          '83    Onderzoek in opdracht van Projectbureau Energieonderzoek van Hoofdafdeling maatschappelijke technologie van TNO Apeldoorn naar gebouwmodelleringsmogelijkheden in Nederland in gebruik zijnde warmtestroomsimulatieprogramma's. [7][10]

April.      '83    Bijdrage, "Creation of information in the building process", First International Conference on Computer Applications in Production and Engineering, Amsterdam. [5]

Jan.          '84    Onderzoek in opdracht van Directie Coördinatie Bouwbeleid van Ministerie VROM naar integratie van bouwkundige toepassingspro­gramma's met algemeen gebouwmodel. Onderzoek in samenwer­king met de Bond van Nederlandse Architecten, TPD-TNO-TH en VABI. [9]

April.      '84    "Incrementele kennistoevoeging aan querytalen met gebruik van AI.", Vorming van internationaal consortium voor deelname aan ESPRIT met TNO-IZF Soesterberg, TU Aken, CDS Manchester en Serga Parijs.

Sept.       '84    Deelname aan Third International Conference on Space Structures te Guildford, UK.

Sept.       '84    Deelname aan working conference "Knowledge Engineering in computer aided design" van IFIP WG 5.2 te Budapest.

Dec.        '84    Ondersteuning door de Nederlandse Herstructureringsmaatschappij (Nehem) van ontwerp, onderzoek en ontwikkeling van gemeen­schappelijke datastructuur voor de bouw

 

Jan.          '85    Directeur Metaform Software b.v.

Maart.     '85    Bijdrage "NOMADOME, computergesteund ontwerpen en bouwen van ruimtevak­werken" aan de leergang constructief vormgeven met ruimte­vakwerken, PATO sectie bouwkunde, Delft. [11]

Juni.        '85    Ondersteuning door Data Process van ontwerp, onderzoek en ont­wikkeling van gemeenschappelijke datastructuur voor de bouw.

Sept.       '85    Internationale conferentie CAAD-futures, presentatie gemeenschap­pelijke datastructuur voor de bouw.

Okt.        '85    Deelname aan working conference "Design Theory for CAD" van IFIP WG 5.2 te Tokyo. [15]

Mei.        '86    Presentatie van gebouwmodelleur ELLIS op BouwRai. [14][16]

Juni.        '86    Onderzoek in het kader van het Innovatiegericht Onderzoeksproject Bouw naar een gemeenschappelijk gebouwmodel in samen werking met 3RM-bouwinformatica, Data-Process en IBBC-TNO.

Aug.       '86    Deelname aan "European Computer Graphics Conference and Exhibition Eurographics'86", te Lissabon. Tutorial "3D Graphics stan­dards"

Feb.         '87    Vergelijking van de systemen van Metaform, 3RM en IBBC-TNO in het kader van IOP-Bouw. [18]

Oct.         '87    Opstelling nieuw werkplan IOP-bouwinformatica. Het onderzoeks­programma wordt opgehangen aan, en dient zich te richten op het gezamenlijk gebouwmodel. Hierbij staan de namen van IBBC-TNO, 3RM en Metaform vermeld.

Oct.         '87    Formulering Product Modelleertaal in samenwerking met IBBC-TNO en het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam.

Jan.          '88    Werk in opdracht van Werkgroep OBOM aan TUD aan IOP-project "Bouwknoop" [22]

Maart      '88    Bezoek aan afdeling architectuur MIT, Harvard School of Design en Media Lab te Boston.[21]

Okt.        '89    Indiening voorstel en toekenning "Run Time Database Schema Defi­ni­tie" in het kader van Programmatische Bedrijfsgerichte Technolo­gie­stimulering van het Ministerie voor Economische Zaken.

April       '90    Ondersteuning van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat en de Stichting Bouwresearch van "Run Time Database Schema Definitie" onderzoek in verband met mogelijkheden voor Product data Inter­change. [24][29]

Maart      '91    Ontwikkeling kunstproducerend programma in samenwerking met Prof. R. Scha alfa-informatica, universiteit van Amsterdam. Presen­ta­tie op tentoonstelling Zeebelt. Den Haag.

Okt.        '92    Presentatie van de theorie  en de methode achter de algemene verta­ler op de bouwadviseurdag [28]

Dec.        '93    Uitvoering van de mapping tussen een algemene en een specifieke wegbeschrijving in opdracht van de bouwdienst van Rijkswater­staat.

Sept.       '94    Integratie van toepassingsprogramma's met het relationeel ge­bouwmodel in het kader van het Esprit-project COMBINE in sa­menwerking met TNO, de afdeling civiele techniek en het project­team COMBINE[32]

Maart      '95    De ontwikkeling van vertalers in opdracht van de bouwdienst van Rijkswaterstaat.

Juli          '96    De oplevering van het programma Proto voor het van toepassing verkla­ren van algemene prestatie-eisen op specifieke huisvestings­locaties in opdracht van de directie zuidwest van de Rgd.

 

- o -

 


 

Publicaties

[1]     Grafische manipulatie van geodetische constructies, interne publicatie Technische Universiteit Eindhoven afd. B ir. A.H.J.M. Bijnen, Eindhoven, september 1976

[2]     Facilitating Effective Application of Computers within the Building Industry in the European Community, ir. A.H.J.M. Bijnen, CIAD e.a., Brussel/Zoe­termeer, maart 1979

[3]     De techniek van de stad van de toekomst, Syllabus van de leergang Lessen in Architectuur, Vormgeven aan de stad van de toekomst, Stichting post­docto­raal onderwijs in het bouwen, ir. A.H.J.M. Bijnen, Otterlo, oktober 1982

[4]     NOMADOME, een CAD systeem dat ruimtelijke staalconstructies genereert , Informatie jaargang 24, blz. 615, ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam, November 1982

[5]     Creation of information in the building process, Proceedings First Interna­tio­nal Conference on Computer Applications in Production and Engi­nee­ring, North Holland, CAPE'83, blz. 825, ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam, april 1983

[6]     Onderzoek naar de inzetbaarheid van de computer als ondersteuning voor het sneller en efficiënter, dus goedkoper detailleren van woningbouw­plan­nen op basis van standaard aansluitsituaties. Eindrapport van het on­derzoek naar het gebruik van de Computer bij het uittekenen van prin­cipe-details, rapportage aan bureau De Jongh en Van Olphen, ing. C. Verwoert, ir. A.H.J.M. Bijnen, ing. G.J. Ruiters, ir. F.M. de Jongh e.a. Leidschen­dam/Maars­sen/Maastricht, juli 1983

[7]     Energiebewust ontwerpen met behulp van de computer. Eindrapport en sa­menvatting van een inventariserend onderzoek naar computerge­steunde warmtestroomsimulaties in gebouwen,  Rapportage aan het Projectbureau EnergieOnderzoek van de hoofdafdeling maatschappelijk onderzoek, TNO, Apeldoorn,  ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam, december 1983

[8]     Computersystemen in het bouwproces  deel 1, algemeen onderzoek . Rapportage aan de Dienst Coördinatie Bouwwezen van het Ministerie VROM, ing. C. Verwoert, P. Stuyts, ir. A.H.J.M. Bijnen, e.a., Leidschendam, fe­bruari 1984

[9]     Integraal ontwerpen met behulp van de computer.  Eindrapport en sa­men­vatting van een uitvoerbaarheidsstudie inzake programmatuur-ont­wikke­ling voor architecten, rapportage aan de Dienst Coördinatie Bouwwezen van het Ministerie VROM, ir. A.H.J.M. Bijnen, Th. Vermeulen Windsant(BNA), Amsterdam, april 1984

[10]   Energiebewust bouwen met behulp van de computer.            Congresbijdragen CAPE'85 blz. 679,   Samson uitgeverij, Ontwikkelingen rond CAD/CAM,    ir. A.H.J.M. Bijnen, Alphen a/d Rijn - Brussel, mei 1985

[11]   NOMADOME, computergesteund ontwerpen en bouwen van ruimtevak­wer­ken  Syllabus van de leergang constructief vormgeven met ruimte­vakwer­ken, PATO sectie bouwkunde, ir. A.H.J.M. Bijnen, Delft, maart 1985

[12]   Expertsystemen in de ingenieurspraktijk, Bespreking ir. A.H.J.M. Bijnen, Informatie december 1985

[13]   CAD, Principles and applications,  Bespreking ir. A.H.J.M. Bijnen, Informatie januari 1986

[14]   ELLIS, gebruikersdocumentatie  ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam, juli 1986

[15]   Computer aided design, tekenen of ontwerpen?  Informatie jaargang 29, nr. 1, blz. 52, ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam, januari 1987

[16]   ELLIS, hulpmiddel voor het integraal ontwerpen, Congresbijlage Cape '87, Samson uitgeverij, Ontwikkelingen rond technische automatisering, blz. 566- 548,  ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam, maart, 1987

[17]   CAD/CAM/CAE for industrial progress, Informatie jaargang 29 nr. 9, blz. 834, Bespreking ir. A.H.J.M. Bijnen, september 1987

[18]   ELLIS: van Denkbeeld tot Model, Publicatie Ministerie VROM, i.s.m. Data Process, 3RM bouwinformatica BV en IBBC-TNO, ir. A.H.J.M. Bijnen, Am­ster­dam, augustus 1987

[19]   ELLIS:  a network approach to modelling three-dimensional structures ba­sed on the realities of the design process.  ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam, april 1988

[20]   ELLIS: van Denkbeeld tot Model, Publicatie Bouwadviseur, augustus 1988,   ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam

[21]   Gebouwmodel, middel voor integraal ontwerpen,  Publicatie Bouwadviseur, maart 1989,   ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam

[22]   Open bouwen en Bouw informatie: waar zit hem de kneep?  Publicatie Bouwadviseur, juli 1989,   ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam

[23]   Changing Designs, Concept paper submitted to program committee of First International Conference on Artificial Intelligence in Design, oktober 1990, ir. A.H.J.M. Bijnen,  Amsterdam

[24]   Mapping tussen Schema's, De problematiek en de oplossing van een speci­fiek geval, proefrapportage aan Rijkswaterstaat Bouwspeurwerk,  dec. 1990, Metaform,  ir. A.H.J.M. Bijnen,  Amsterdam

[25]  Handleiding It,  , januari 1991, Metaform, ir. A.H.J.M. Bijnen,  Amsterdam

[26]   Handleiding  bij twee prototype dialogen, maart 1991,  Metaform,  ir. A.H.J.M. Bijnen,  Amsterdam

[27]   Automatische uitwisseling van gegevens in de bouw: Waar praten we over?  Eindrapportage vertaalbaarheid van bouwkundige gegevens aan de Stichting Bouwresearch en Bouwspeurwerk van Rijkswaterstaat.  Juli 1992, ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam

[28]   Babylonische communicatie Publicatie Bouwadviseur, december 1992, ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam

[29]   Informatisering van aansluitingen, Uitwisselbaarheid van producten en ge­gevens in gebouwen, Publicatie Bouwadviseur, januari 1993, ir. J.H.M. Kap­teins, ir. J. van der Woord,  ir. A.H.J.M. Bijnen, Delft/Amsterdam

[30]   The digital representation of a three dimensional model, the lightning in a bottle, Publicatie Wiederhall, nog te verschijnen, ir. A.H.J.M. Bijnen, Amster­dam

[31]   Sleutel tot communicatie, SBR-brochure in samenwerking met Rijkswaterstaat, ISBN 90 5367 112 9, ir. A.H.J.M. Bijnen, Rotterdam, 1994

[32]   Operation Mapping or How to get the right data, Proceedings first European Conference on Product and Processmodelling in the Building Industry, Dresden 6 oct. 1994, ISBN 90 541 584 8,  ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam

[33]   Gegevens vertalen door het specificeren van een mapping tussen hun sche­ma's, college faculteit wiskunde en informatica universiteit van Amsterdam,  mei 1995, ir. A.H.J.M. Bijnen, Amsterdam

 

 

 

- o -

 

 

 [1] Verslag over de Summer Session van 1971 is gedaan in Architectural Design 4  1972.

[2] Zie: Jong M. de , 3RM: a Spatial Relational Reference Model, Proceedings CAAD futures, International conference on Computer Aided Architectural Design,  Delft, 18-19 sept '85

[3]Zie: Merendonk P. van , Relationele Modellen.  Vergelijking van de ontwikkelingen bij Metaform, TNO-IBBC en 3R.M Bouwinformatica  IOPProjectcode: 31100300 Verkorte projectbenaming: Gezamenlijk model, december 1987, Rotterdam

[4] Zie: "Conceptual Approaches in the COMBINE project", A.M. Dubois et al, en: "The COMBINE Data Exchange System" S.R. Lockley et al. opgenomen in "Proceedings of ECPPM '94 - Product and process modelling in the building industry", R.J. Scherer, ed. ISBN 905410 584 8

[5]Zie: Stichting Bouwresearch, Nadere invulling Werkplan IOP Bouwinformatica, Rotterdam, September 1987

[6]Zie: "Het informatiseren van het ontwerpen van Bouwknopen, samenvatting van onderzoek verricht door OBOM, vakgroep Bouwtechniek", ir. J. Kapteijns, 1993

[7]  Zie: Space structures in the Netherlands , J.M. Gerrits, in Third international conference on space structures, H. Nooshin ed., Guildford, UK, Elsevier Applied Science Publishers, September 1984

[8]Zie: Verslag PML-onderzoek 1987 , ir. F.P. Tolman en ir. P. Kuiper. IBBC-TNO rapport nr. B-88-235

[9]Zie:"van tekening naar objectmodel: Digitale CAD-uitwisseling". ir. C. Maliepaard. Bouwadviseur 7/8 augustus 1997

[10] Zie: Noodzaak van energiebesparing leidde tot een computerprogramma voor integraal ontwerpen.   M. Bruggeman, Bouwmarkt, Rotterdam, december 1984

[11]Zie: "Nieuw gereedschap voor vertaling digitale gegevens", Cobouw 18 Juli '94

[12] Zie:  J.S. Gero, A.D. Radford, R. Coyne & V.T. Akiner, Knowledge-based computer-aided architectural design, Computer Aided Design and Knowledge Engineering, gero (ed.) North Holland 1985, ISBN 0-444-87825-4

[13] Zie: Yoshikawa, IFIP W.G. 5.2. Working Conference on Design Theory for CAD, North Holland.